និមិត្តសញ្ញាអេលៀនខនធ័រ
គ្រប់ ប្រភេទ

ព័ត៌មាន

ផ្ទះ » មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន » ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនរូឌុងហុងស៊ីននឺនមេនខូអិលធីឌី, អិលធីឌី.

ពេលវេលា: 2017-11-06

ចាប់ពីខែកុម្ភៈ 2013 ដល់ខែមិថុនា 2014, យើងបានអភិវឌ្ developed "ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ winch pneumatic ឆ្លាតវៃ", ដែលផ្តល់នូវឧបករណ៍ពិសេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ន៍វេទិកាសាកល្បងក្រោមទឹកពិសេសដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសចិន.

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

ព័ត៌មាន
ប្លុក
ទាញយក