និមិត្តសញ្ញាអេលៀនខនធ័រ
គ្រប់ ប្រភេទ

កម្មវិធី

ផ្ទះ » កម្មវិធី

កម្មវិធី

អគារនាវា

ពេលវេលា: 2017-12-07
  • អគារនាវា ( winch ចំណត, គម្របគម្របកប៉ាល់ winch ខ្យល់)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

ព័ត៌មាន
ប្លុក
ទាញយក