និមិត្តសញ្ញាអេលៀនខនធ័រ
គ្រប់ ប្រភេទ

កម្មវិធី

ផ្ទះ » កម្មវិធី

កម្មវិធី

4T Pneumatic Umbilical Winch-Piston Air Winch

ពេលវេលា: 2017-12-07
  • នៅលើ & ប្រេងឈូងសមុទ្រ & ការខួងឧស្ម័ន  (winch ទងផ្ចិត pneumatic)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

ព័ត៌មាន
ប្លុក
ទាញយក